Det har lenge vært rekordbillig å binde renten på boliglån i Norge, men likevel har få valgt fastrentelån. Norges Bank har nå varslet at styringsrenten i Norge sannsynligvis vil bli satt opp fra høsten, og flere ganger i 2019. Dette har fått mange til å spørre oss om fastrentelån. 

Det kan fortsatt være aktuelt for mange å binde renta, men når rentenivået er på tur opp er fastrenta høyere enn flytende rente, og man har passert det tidspunktet der fastrentene var på sitt laveste. Du bør imidlertid ikke foreta valget om fast eller flytende rente på dine evner til å spå rentenivået fremover. Du bør heller foreta valget ut fra mer prinsipielle forhold. Det å inngå et veddemål om en fastrenteavtale for å tjene på det, er noe de fleste bør unngå, det er sannsynlig at de profesjonelle aktørene i pengemarkedet sørger for at de tjener på avtalene - de har tross alt betydelig større kunnskap om rentemarkedet enn deg.

Hvis du tenker på å ha billigst rente over tid bør du velge flytende rente på lånet ditt. Både teori og praksis tilsier at flytende rente over tid er billigere enn fastrente, og at forskjellen øker ved økt bindingstid. Hvor stort påslaget fastrentene får i forhold til et lån med flytende rente er det ikke noe eksakt svar på, men vi kan regne med et sted rundt 0,5 – 0,7% prosentpoeng på 10 år.

Skal du velge fastrente må du se på dette som en forsikring mot rentehopp og uventede økte boutgifter, ekstrakostnaden på fastrenta er prisen for denne forsikringen. For mange gjør ikke svingningene i rentenivået noen ting. Har dere et lån som ikke er større enn 2,5 ganger familiens samlede årsinntekt, tåler dere fint en renteøkning på flere prosentpoeng.

Fordelen med fastrente er at du inngår en nedbetalingsavtale til en gitt rente for en kortere eller lengre periode. Med fastrente vet du akkurat hva du skal betale hver måned i flere år framover. Det er først og fremst de som er høyt belånt i egen bolig som bør vurdere fastrente. Dette fordi man da er mer sårbar i forhold til utfordringer i hverdagsøkonomien dersom renten øker. Det er typisk førstegangsetablerte som er gruppen med størst lån, og med størst behov for å binde renten.

Hvis du velger fast rente på grunn av trygghet, må lengden på fastrenten være tilstrekkelig lang nok. Velger du kun tre års fastrente er dette gjerne ikke nok til å skape trygghet. På bare tre år har du ikke betalt ned noe særlig på lånet, heller ikke har inntektene blitt så mye endret. Du bør i hvert fall velge fastrente på minst fem år for å få den nødvendige tryggheten.

Du må også huske at et fastrentelån er mindre fleksibelt enn et flytende lån. Du kan for eksempel ikke fritt innbetale ekstra på et fastrentelån. Du kan avbryte en fastrenteavtale før avtaletiden er utløpt, men du bør snakke med banken før du gjør dette. Når renten på fastrentelånet er høyere enn dagens nivå for tilsvarende fastrentelån med hensyn til gjenstående bindingstid utgjør differansen et rentetap for banken. Dette rentetapet kalles overkurs og må betales av deg. 

Som sagt tidligere vil det kunne være riktig av deg å velge fastrente hvis en rentestigning vil gi deg økonomiske problemer, eller at det reduserer levesettet ditt for mye. Du trenger imidlertid ikke å binde renta på hele boliglånet ditt. Hvis du ønsker større forutsigbarhet, men samtidig føler det litt drastisk å binde hele lånet, kan du velge å binde halve, eller en mindre andel.  Hvor stor andel du bør binde avhenger av hvor raskt du merker renteøkningen. Jo lavere renteøkning som skal til, jo større andel bør du binde.

 Jon Håvards tips:

  • Flytende rente er billigst over tid.
  • Fast rente må du se på som en forsikring mot økte boutgifter, og passer når du:
    • Ønsker å vite nøyaktig hva du skal betale hver måned på lånet ditt.
    • Ikke liker å ha svingninger i boligutgiftene.
    • Kjenner at en større renteøkning vil velte hverdagsøkonomien.
    • Kjenner at forutsigbarheten med fastrente gjør at du sover bedre om natten.