Grong Sparebank har nylig gjennomført en vellykket plassering av en rettet emisjon på NOK 60 millioner. Emisjonskursen er fastsatt til 106 kr. Emisjonen ble rettet mot de 20 største egenkapitalbeviseierne i banken, noen utvalgte lokale investorer og profesjonelle investorer. Gjennomføringen av emisjonen er avhengig av at emisjonen godkjennes i bankens generalforsamling 19. april 2017, samt endelig tillatelse fra Finanstilsynet.

 

Eksisterende egenkapitalbeviseiere per 29. mars 2017 som ikke fikk anledning til å delta i den rettede emisjonen vil få tilbud om å delta i en påfølgende reparasjonsemisjon:

Styret i banken har lagt frem et forslag om at det gjennomføres en reparasjonsemisjon på inntil NOK 20 millioner. Forutsatt vedtak i generalforsamlingen og tillatelse fra Finanstilsynet så vil eksisterende egenkapitalbeviseiere per 29. mars 2017 (unntatt egenkapitalbeviseiere som deltok og ble tildelt egenkapitalbevis i den rettede emisjonen), få mulighet til å delta i reparasjonsemisjonen. Eiere per 29. mars 2017 vil motta ikke-omsettelige tegningsretter og tegningsperioden for reparasjonsemisjonen er planlagt å løpe fra 15. mai – 29. mai 2017.

 

I forlengelsen av emisjonsprosessene så vil banken vurdere å søke notering av bankens egenkapitalbevis på Merkur Market på Oslo Børs. Se for øvrig børsmelding av 30. mars 2017 for mer informasjon:

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=423737