Emisjon

Tegningsperiode fortrinnsrettsemisjon 21. mars til 4. april 2019.

Emisjon 2019

I perioden 21. mars til 4. april 2019 gjennomfører Grong Sparebank en fortrinnsrettsemisjon. Banken utsteder 436 893 egenkapitalbevis til kurs 103 kr. Emisjonsbeløpet er på forhånd garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av større innskytere i banken og andre lokale investorer. Alle eksisterende eiere av egenkapitalbevis har fått tildelt 0,17 tegningsretter i forbindelse med emisjonen, og alle eiere får tilsendt en egen informasjonsbrosjyre ang emisjonen. Det er mulig å kjøpe egenkapitalbevis i emisjonen uten tegningsretter, men tegningsretter omsettes via Oslo Børs fra og med første tegningsdag.

 

Tidsplan for emisjonen:

Første dag i tegningsperioden

21. mars 2019 kl. 09:00

Siste dag i tegningsperioden

4. april 2019 kl. 16:30

Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev

Omkring 9. april 2019

Innbetaling ved automatisk belastning av konto

Omkring 11. april 2019

Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret

Omkring 30. april 2019

Utstedelse og levering av egenkapitalbevis

Omkring 30. april 2019

 

 

Prospekt, tegningsblankett og tilgang til online tegning gjøres tilgjengelig torsdag 21 mars kl 09.00. Vil du vite mer om egenkapitalbevis, om bankens resultater og utbyttepolitikk, kan du trykke på denne linken: https://grong-sparebank.no/ombanken/investorinformasjon

Legitimasjonskontroll

Etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 2018 (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrift skal det foretas legitimasjonskontroll av tegnerne i emisjonen. Tegnere som ikke er eksisterende kunder av Banken eller Tilrettelegger må fylle ut eget skjema og sende dette til  emisjoner@norne.no 

 

Omsetning av tegningsretter:

Tegningsrettene vil tas opp til handel på Merkur Markets og være omsettelige i hele tegningsperioden. Dersom du ønsker å kjøpe eller selge tegningsretter kan Norne Securities bistå med dette. Ring 55 55 91 64 eller send mail til egenkapitalbevis@norne.no. Personer som ønsker å omsette tegningsretter via Norne Securities på opprette egen avtale om aksjehandel. Dette kan gjøres i nettbanken til Grong Sparebank eller via www.norne.no.

 

Informasjon elektronisk tegning i VPS

Privat personer har anledning til å tegne egenkapitalbevis via online tegningslink i VPS som ligger nederst på denne siden. Tegningen må gjennomføres før 4. april 2019 kl 16:30.

 

Informasjon tegning med manuell tegningsblankett

Egenkapitalbevisene kan også tegnes på en tegningsblankett i den form som inntatt i Prospektet som vedlegg 2 (Tegningsblankett). Korrekt utfylte tegningsblanketter må være mottatt av Tilretteleggeren eller Banken senest kl. 16:30 norsk tid den 4. april 2019 på følgende e-post eller adresser:

 

Grong Sparebank

att Jon Håvard Solum eller Johan Trapnes

Sundspetvegen 2

7870 Grong

 

E-post: emisjon@grong-sparebank.no

Telefon.: 74 31 28 60

 

Norne Securities AS

Postboks 7801

5020 Bergen

 

 

E-post: emisjoner@norne.no

Telefon: +47 55 55 91 30