Om styret i Grong Sparebank

Styret er generalforsamlingens organ for å lede og utøve den strategiske og operative driften av Banken. Styret består av 7 medlemmer med 5 varamedlemmer i nummerrekke valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen oppnevner egen valgkomite som foreslår kandidater til Styret. Leder og nestleder velges av generalforsamlingen ved særskilt valg. To av de 7 styremedlemmene velges blant bankens ansatte. Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år.

Styret fører løpende kontroll med bankens drift og risikoeksponering gjennom månedlige ledelsesrapporter og kvartalsvise regnskaps- og risikorapporter. Styret har utarbeidet og vedtatt policydokumenter innenfor alle vesentlige risikoområder i banken. Disse setter rammer for akseptabel risikoeksponering. Styret mottar kvartalsvise rapporter for risikoeksponering i forhold til policyrammer. I tillegg har Styret en grundig årlig ICAAP-gjennomgang, samt at de mottar en årlig internkontrollrapport.

Styret har normalt 9 møter i året. Det er utarbeidet en egen styreinstruks, og det er vedtatt en egen årsplan for Styret. Styret foretar en årlig egenevaluering.

Sammensetning av Styret

Styremedlemmer

Nåværende og tidligere tillitsverv

Audun Veium (leder)
Grong

Nåværende tillitsverv:
Styreleder Grong Sparebank 2007-d.d.

Heidi Wang
(nestleder)
Steinkjer

Nåværende tillitsverv:
Nestleder Grong Sparebank 2020-d.d.

Tidligere tillitsverv:
Styremedlem Grong Sparebank 2016-2020.

Espen Ledang
Namsos

Nåværende tillitsverv:
Styremedlem Grong Sparebank 2019-d.d.

Renathe Nilsen
Rørvik

Nåværende tillitsverv:
Styremedlem Grong Sparebank 2018-d.d.

Øyvind Kveli
Lierne

Nåværende tillitsverv:
Styremedlem Grong Sparebank 2020-d.d.

Jo Morten Aunet     Skage

Nåværende tillitsverv:
Styremedlem (ansatterepresentant) 2018-d.d.

May-Liss Båtstrand
Mosjøen
Nåværende tillitsverv:
Styremedlem (ansatterepresentant) 2016-d.d.