Den globale aksjeporteføljen hadde i mai en avkastning på 1.92% målt i norske kroner som var 0.93% bedre enn avkastningen på fondets referanseindeks MSCI World som hadde en avkastning på 0.99% målt i norske kroner. Hittil i år*) har fondet hatt en avkastning på –3.82% etter kostnader, som er 3.4% bedre enn referanseindeksen som har gitt en avkastning på -7.22% så langt i år.

Fondet søker å oppnå en meravkastning ved å eksponere fondet mot systematiske strategier som verdi, kvalitet og trend. Fondet har i dag en høy allokering mot små og mellomstore verdiselskaper som relativt til markedet for øvrig er priset på historisk attraktive nivåer tilsvarende de man så under finanskrisen og før dot.com boblen sprakk ved årtusenskiftet. Verdiaksjer, som har en lav markedspris i forhold til hvor mye de tjener i dag gjorde det svært godt i forhold til markedet gjennom mai og var den viktigste bidragsyteren til fondets differanseavkastning mot referanseindeksen. Også trend og kvalitet bidro marginalt positivt til differanseavkastningen i mai, mens fondets eksponering mot mindre selskaper bidro svakt negativt gjennom måneden. 

Mai måned har fortsatt vært sterkt preget av krigen i Ukraina, sanksjoner mot Russland og høy geopolitisk usikkerhet. Også Kina sin null-toleranse for Korona smitte med total nedstengning av store områder og byer har bidratt til å forverre flaskehalser i forsyningskjedene med store køer av skip i lastehavnene. Kina har signalisert penge- og finanspolitiske tiltak som skal stimulere veksten i Kina etter at de økonomiske indikatorene for kinesiske økonomien er svært svake. Inflasjonen er fortsatt høy i de fleste markeder med et økende antall sentralbanker som nå signaliserer rentehevninger og økte rentebaner. Et hovedtema blant markedsaktørene er i hvilken grad sentralbankene strammer til for raskt, og for mye, og risikoen for at dette vil dempe økonomisk vekst for mye. På den positive siden er arbeidsmarkedene fortsatt sterke og etterspørselen fra husholdningene høy. 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.