I dag 1. september 2017 skjer noe av det største som har skjedd innenfor privat sparing siden aksjesparing med skattefradrag ble innført på 1980-tallet. Privatpersoners vilkår for sparing i aksjer og aksjefond forbedres betydelig. I dag lanseres nemlig den nye ordningen med aksjesparekonto.

Svært mange privatpersoner eier i dag andeler i aksjefond. Sparing i fond er enkelt og kostnadseffektivt, men ikke helt optimalt skattemessig fordi hver gang du selger eller bytter aksjefond, må du betale skatt av eventuelle gevinster. Dersom du eier andeler i aksjefond gjennom et aksjeselskap, slipper du å betale inntektsskatt ved realisasjon. Du betaler skatt først når du tar ut utbytte fra selskapet. Dette gjør det mulig å utsette skattebelastningen. Aksjeselskaper får således en "skattekreditt" som personlige eiere ikke nyter godt av.

Med aksjesparekonto vil privatpersoner oppnå mange av de samme skattemessige fordelene som aksjeinvesteringer fra et aksjeselskap. Private sparere med aksjesparekonto vil fritt kunne realisere aksjefondsgevinster uten å måtte betale skatt. Skatt betaler du først når du tar gevinsten ut fra aksjesparekontoen. Da har du muligheten til å få renters renteeffekt på et enda større sparebeløp, og du har muligheten til å investere et større beløp og få pengene til å vokse raskere.

Anta at du har kjøpt aksjefond for 50 000 kroner. Verdien stiger deretter til 70 000 kroner. Da kan du ta ut 50 000 kroner uten at dette utløser noen gevinstbeskatning. Du må først betale skatt når du tar ut mer enn det beløpet du har satt inn. Disse 50.000 kan du reinvestere i et nytt aksjefond, eller i enkeltaksjer, eller du kan sette de i banken.

Kombinasjonsfond og rentefond blir ikke omfattet av den nye ordningen. Kun fond med en aksjeandel fra 80% og oppover vil kunne plasseres på en aksjesparekonto. Noterte aksjer på Oslo Børs vil også kunne tas inn i aksjesparekontoen.

Fra i dag 1. september og ut året får du et «skatteamnesti», der det vil være mulig å flytte aksjer og fond inn på den nye aksjesparekontoen uten at det utløser skatt. Fra 2018 vil overføring av eksisterende aksjeinvesteringer til en aksjesparekonto anses som en skattepliktig realisasjon. Har du aksjer eller fond med urealisert gevinst bør du derfor flytte de inn i aksjesparekonto i 2017.

Dette er en fantastisk mulighet. Her får du muligheten til å utnytte et «skattehull» i 4 måneder høsten 2017. Har du aksjefond der du har en urealisert gevinst bør du flytte disse verdiene over på en aksjesparekonto. Da har du muligheten til å selge fondet ved en senere anledning og reinvestere gevinsten uten skattlegging.

Det er derimot ikke slik at alt du har av aksjer og fond bør måkes inn i en aksjesparekonto. Unntaket som bekrefter regelen er hvis du har betydelige urealiserte tap. Har du fondsandeler der verdiene har gått mye ned bør disse ikke overføres en akjsesparekonto, men du bør da i stedet vurdere å realisere tapet slik at det kommer til fradrag i skatten for 2017.

Fordeler med aksjesparekonto

  • Ingen skatt på gevinster fra salg så lenge verdien av salget beholdes på kontoen

  • Salgsgevinster kan i sin helhet benyttes til reinvesteringer i nye aksjer/aksjefond

  • Utsettelse av skatt: Ingen skatt før uttak har oversteget innskutt kapital

  • Skatteamnesti for eksisterende gevinster ut året 2017.

  • En aksjesparekonto kan du opprette selv i mobilbanken, eller ved å ta kontakt med banken din